Общи Условия

Общи условия на http://villarai.eu

Следните правила и условия (заедно наречени „Общи условия“) се прилагат за използването на http://villarai.eu, включително всяко съдържание, функционалност и услуги, предлагани на или чрез http://villarai.eu („Уебсайтът ”).

Моля, прочетете внимателно Общите условия, преди да започнете да използвате Hotel Villa Rai, тъй като с използването на уебсайта приемате и се съгласявате да бъдете обвързани и спазвате настоящите Общи условия.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 20 май 2021 г. Изрично си запазваме правото да променяме настоящите Общи условия от време на време, без да Ви уведомяваме. Вие потвърждавате и се съгласявате, че е ваша отговорност да преглеждате този уебсайт и настоящите Общи условия от време на време и да се запознаете с всички промени. Последващото използване на този уебсайт след такива промени се счита за потвърждение, че сте запознати с променените Общи условия и съгласие за спазване на променените Общи условия.

Поведение в уебсайта

Вашето използване на уебсайта е предмет на всички приложими закони и разпоредби и вие носите пълна отговорност за съдържанието на вашите комуникации чрез уебсайта.

Публикувайки информация в или използвайки по друг начин комуникационна услуга, стая за чат, табло за съобщения, софтуерна библиотека или друга интерактивна услуга, която може да ви бъде достъпна на или чрез този уебсайт, вие се съгласявате, че няма да качвате, споделяте, публикувате, или по друг начин да разпространявате или улеснявате разпространението на каквото и да е съдържание – включително текст, съобщения, софтуер, изображения, звуци, данни или друга информация, което:

 • Е незаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, обидно, оклеветяващо, неприлично, порнографско, наруша нечия поверителност, съдържа изрични или нагледни описания или разкази за сексуални действия (включително, но не само, сексуален език с насилствен или заплашителен характер, насочен към друго лице или група лица), или по друг начин нарушава нашите правила или политики, обижда, тормози, унижава или сплашва индивид или група индивиди въз основа на религия, пол, сексуална ориентация, раса, етническа принадлежност, възраст или увреждане.
 • Нарушава патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право, право на публичност или друго право на собственост на която и да е страна. Състои се от неоторизирана или непоискана реклама, нежелани съобщения (известни още като „спам“), верижни писма, всяка друга форма на подбуждане или всякаква форма на лотария или хазарт.
 • Съдържа софтуерни вируси или какъвто и да е друг компютърен код, файлове или програми, които са проектирани или са предназначени да нарушат, повредят или ограничат функционирането на всеки софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване или да повредят или получат неоторизиран достъп до всякакви данни или друга информация на която и да е трета страна.
 • Представя се за което и да е физическо или юридическо лице, включително някой от нашите служители или представители.

Ние не одобряваме и не поемаме никаква отговорност за съдържанието на материали, качени или изпратени от потребители на уебсайта. Обикновено не проверяваме предварително, не наблюдаваме и не редактираме съдържанието, публикувано от потребители на комуникационни услуги, чат стаи, табла за съобщения, софтуерни библиотеки или други интерактивни услуги, които може да са достъпни на или чрез този уебсайт.

Ние и нашите служители имаме право по свое усмотрение да премахнем всяко съдържание, което според нас не отговаря на настоящите Условия за ползване и на други правила за поведение на потребителите на нашия уебсайт или е по друг начин вредно, нежелано или неточно. Ние не носим отговорност за неуспех или забавяне на премахването на такова съдържание. С настоящото се съгласявате с правото ни да премахваме съдържание и се отказвате от всякакви искове срещу нас, произтичащи от такова премахване на съдържание.

Вие се съгласявате, че ние можем по всяко време и по свое усмотрение да прекратим вашето членство, акаунт или друга връзка с нашия сайт без предварително уведомление до вас за нарушаване на някоя от горните разпоредби.

Освен това потвърждавате, че ще си сътрудничим изцяло при разследване на нарушения на системи или мрежова сигурност на други сайтове, включително сътрудничество със служители на изпълнителната власт при разследване на предполагаеми престъпни нарушения.

Интелектуална собственост

Приемайки настоящите Общи условия, вие потвърждавате и се съгласявате, че цялото съдържание, представено ви на този уебсайт, е защитено с авторски права, търговски марки, марки на услуги, патенти или други права и закони за собствеността и е собственост единствено на Hotel Villa Rai.

Имате право да използвате само съдържанието, изрично упълномощено от нас или конкретния доставчик на съдържание. С изключение на единично копие, направено само за лична употреба, не можете да копирате, възпроизвеждате, променяте, качвате, публикувате, предавате или разпространявате документи или информация от този уебсайт под каквато и да е форма или начин без предварително писмено разрешение от нас или конкретния доставчик на съдържание и вие сте изцяло отговорни за получаване на разрешение, преди да използвате повторно материали, защитени с авторски права, които са достъпни на този уебсайт.

Уебсайтове на трети страни

Този Уебсайт може да ви свързва с други сайтове в интернет или по друг начин да включва препратки към информация, документи, софтуер, материали и/или услуги, предоставяни от други страни. Тези уебсайтове могат да съдържат информация или материали, които някои хора могат да сметнат за неподходящи или обидни.

Тези други уебсайтове и страни не са под наш контрол и Вие потвърждавате, че не носим отговорност за точността, спазването на авторските права, законността, благоприличието или друг аспект на съдържанието на тези сайтове, нито пък носим отговорност за грешки или пропуски в препратките към други страни или техните продукти и услуги. Включването на такава връзка или препратка се предоставя само за удобство и не означава одобрение или асоцииране с Уебсайта или с дадена страна от нас, нито каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се.

Отказ от гаранции, ограничаване на отговорността и обезщетение

Използването на Hotel Villa Rai е на Ваш собствен риск. Уебсайтът се предоставя „както е“ и „както е наличен“. Отказваме се от всички гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, включително, без ограничение, гаранциите за продаваемост, годност за определена цел и ненарушаване на права.

Ние не носим отговорност за щети, преки или косвени, произтичащи от използването на Уебсайта от Ваша страна, и Вие се съгласявате да ни защитавате, обезщетявате и предпазвате от всякакви искове, загуби, разходи и отговорности (включително, но не само, адвокатски хонорари), произтичащи от нарушаването от Ваша страна на правата на трети лица. Вие потвърждавате, че имате само ограничен, неексклузивен и непрехвърляем лиценз за използване на Уебсайта. Тъй като Уебсайтът не е свободен от грешки или бъгове, Вие се съгласявате, че ще го използвате внимателно и ще избягвате използването му по начини, които могат да доведат до загуба на Ваша собственост или информация или собственост на трета страна.

Срок и прекратяване

Настоящите Общи условия влизат в сила по отношение на Вас, когато създадете акаунт в Hotel Villa Rai или когато започнете да използвате Hotel Villa Rai, и ще останат в сила, докато не бъдат прекратени от Вас или от нас.

Hotel Villa Rai си запазва правото да прекрати настоящите Общи условия или да спре Вашия акаунт по всяко време в случай на неразрешена или предполагаема неразрешена употреба на Уебсайта, независимо дали е в нарушение на настоящите Общи условия или по други причини. Ако Hotel Villa Rai прекрати настоящите Общи условия или спре Вашия акаунт по някоя от причините, посочени в този раздел, Hotel Villa Rai няма да носи никаква отговорност пред Вас.

Прехвърляне на права

Hotel Villa Rai може да прехвърли настоящите Общи условия или част от тях без ограничения. Вие нямате право да преотстъпвате настоящите Общи условия или която и да е част от тях на трета страна.

Действащо законодателство

Настоящите Общи условия и всички спорове или претенции, произтичащи от тях или свързани с тях, се уреждат и тълкуват в съответствие с вътрешното законодателство на България, без да се прилагат каквито и да било разпоредби или правила за избор или конфликт на закони.

Всички съдебни дела, искове или процедури, произтичащи от или свързани с настоящите Условия за ползване или Уебсайта, се завеждат единствено във федералните съдилища на България.

Политика за поверителност на GDPR

Политика за поверителност за SEKTOR 33

В Hotel Villa Rai, достъпен от https://villarai.eu, един от основните ни приоритети е защитата на личните данни на нашите посетители. Този документ за Политика за поверителност съдържа видовете информация, които се събират и записват от Hotel Villa Rai, и начина, по който ги използваме. Ако имате допълнителни въпроси или се нуждаете от повече информация относно нашата Политика за поверителност, не се колебайте да се свържете с нас.

Общ регламент за защита на данните (ОРЗД)

Ние сме администратор на данни на Вашата информация. Правното основание за събиране и използване на личната информация, описана в настоящата Политика за поверителност, зависи от Личната информация, която събираме, и от конкретния контекст, в който събираме информацията:
 • СЕКТОР 33 трябва да изпълни договор с Вас
 • Вие сте дали разрешение на SEKTOR 33 да направи това
 • Обработката на Вашата лична информация е в легитимните интереси на SEKTOR 33
 • SEKTOR 33 трябва да спазва закона
SEKTOR 33 ще съхранява Вашата лична информация само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Ще запазим и използваме Вашата информация до степента, необходима за спазване на нашите законови задължения, разрешаване на спорове и прилагане на нашите политики. Ако сте жител на Европейското икономическо пространство (ЕИП), имате определени права за защита на данните. Ако желаете да бъдете информирани каква Лична информация съхраняваме за Вас и ако искате тя да бъде премахната от нашите системи, моля, свържете се с нас. При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:
 • Право на достъп, актуализиране или изтриване на информацията, която имаме за вас.
 • Право на коригиране.
 • Право на възражение.
 • Право на ограничаване.
 • Право на преносимост на данните
 • Право на оттегляне на съгласието

Регистрационни файлове

Hotel Villa Rai следва стандартна процедура за използване на регистрационни файлове. Тези файлове регистрират посетителите, когато те посещават уебсайтове. Всички хостинг компании правят това и е част от анализа на хостинг услугите. Информацията, събирана от лог файловете, включва адреси на интернет протокол (IP), тип на браузъра, доставчик на интернет услуги (ISP), дата и час, препращащи/изходни страници и евентуално брой кликвания. Те не са свързани с никаква информация, която може да бъде идентифицирана лично. Целта на информацията е за анализиране на тенденциите, администриране на сайта, проследяване на движението на потребителите в сайта и събиране на демографска информация.

Бисквитки и уеб маяци

Както всеки друг уебсайт, Бутиков хотел „Луна“ използва „бисквитки“. Тези „бисквитки“ се използват за съхраняване на информация, включително за предпочитанията на посетителите, както и за страниците на уебсайта, които посетителят е посетил или посещава. Информацията се използва за оптимизиране на обслужването на потребителите чрез персонализиране на съдържанието на нашите уебстраници въз основа на типа на браузъра на посетителите и/или друга информация. За по-обща информация относно „бисквитките“, моля, прочетете „Какво представляват „бисквитките“.

Политики за поверителност

Можете да се консултирате с този списък, за да намерите Политиката за поверителност за всеки от рекламните партньори на Hotel Villa Rai. Трети страни, рекламни сървъри или рекламни мрежи, използват технологии като бисквитки, JavaScript или уеб маяци, които се използват в съответните им реклами и връзки, които се появяват в Hotel Villa Rai, и които се изпращат директно до браузъра на потребителите. Те автоматично получават Вашия IP адрес, когато това се случва. Тези технологии се използват за измерване на ефективността на техните рекламни кампании и/или за персонализиране на рекламното съдържание, което виждате на посещаваните от Вас уебсайтове. Обърнете внимание, че Hotel Villa Rai няма достъп до тези бисквитки, които се използват от рекламодателите на трети страни, нито има контрол върху тях.

Политики за поверителност на трети страни

Политиката за поверителност на Hotel Villa Rai не се прилага за други рекламодатели или уебсайтове. По този начин Ви съветваме да се консултирате със съответните Политики за поверителност на тези рекламни сървъри на трети страни за по-подробна информация. Тя може да включва техните практики и инструкции за това как да се откажете от определени опции. Можете да изберете да деактивирате бисквитките чрез индивидуалните опции на браузъра си. За да научите по-подробна информация за управлението на бисквитките с конкретни уеб браузъри, можете да я намерите на съответните уебсайтове на браузърите.

Информация за деца

Друга част от нашите приоритети е добавянето на защита за децата при използването на интернет. Насърчаваме родителите и настойниците да наблюдават, да участват и/или да наблюдават и ръководят тяхната онлайн дейност. Hotel Villa Rai не събира съзнателно никаква лична информация от деца на възраст под 13 г. Ако смятате, че Вашето дете е предоставило такъв вид информация на нашия уебсайт, силно Ви препоръчваме да се свържете с нас незабавно и ние ще положим всички усилия, за да премахнем незабавно такава информация от нашите записи.

Политика за поверителност само онлайн

Нашата Политика за поверителност се отнася само за нашите онлайн дейности и е валидна за посетителите на нашия уебсайт по отношение на информацията, която те споделят и/или събират в Hotel Villa Rai. Настоящата политика не е приложима за каквато и да е информация, събрана офлайн или чрез канали, различни от този уебсайт.

Съгласие

Използвайки нашия уебсайт, Вие изразявате съгласието си с нашата Политика за поверителност и се съгласявате с нейните условия.